Winnaars Waterinnovatieprijs

Donderdag 29 januari werd in de Rijtuigenloods te Amersfoort gevuld met innovatieve waterschappers of werknemers die dit meer willen zijn. Het thema ‘Circulaire Economie’ werd aangesproken door een bedrijfsmarkt met verschillende pitches van de deelnemers. Na deze kennisdeling werd aan het einde van de dag de waterinnovatieprijs uitgereikt.

De grofzandbarrière. Categorie: Waterveiligheid. Organisatie: Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping. – De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar belemmert het uitspoelen van het fijne zand uit de kern van de dijk. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen. De grofzandbarrière is een nieuwe techniek om een dijk te versterken. Op natuurlijke wijze voorkomt de grofzandbarrière het probleem van piping. Piping is een faalmechanisme van dijken. Als grondwater te snel onder de dijk doorstroomt, zal steeds meer zand uit de ondergrond van de dijk meespoelen. En als er teveel zand is weggespoeld, zakt de dijk geheel in elkaar. In feite is de grofzandbarrière een slim zandfilter in de dijk.

De “New Hart”-zuivering. Categorie: Schoon water. Organisatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN. – De “New Hart”-zuivering maakt gebruik van een combinatie van fysisch-chemische technieken, waaronder geavanceerde membraantechnieken zoals MF, NF, FO, RO en Superkritische Vergassing. Komende jaren moeten waterschappen miljoenen investeren in extra zuiveringsstappen om medicijnresten uit het effluent te verwijderen. De uitdagingen waarvoor de waterschappen staan zijn lastig te integreren in de bestaande biologische zuiveringsconcepten, waarbij een effluent wordt geproduceerd dat maar net voldoende is om te lozen, maar zeker niet goed genoeg is voor hergebruik. De “New Hart” zuivering verwijdert in een keer al deze stoffen en zet die om in groen aardgas.

Boeren aan het roer. Categorie: Voldoende water. Organisatie: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. – Omdat de boeren zelf het gewenste grondwaterpeil instellen, levert hen dit veel inzicht op in de grondwaterstand in het perceel. Daardoor wordt ook het water- en bodembewustzijn verhoogd. In veenweidegebied daalt de bodem doordat het grondwaterpeil in de zomer ver onder het oppervlaktepeil zakt. Door de veenbodem vochtig te houden, wordt de bodemdaling geremd en dit geeft het gebied weer perspectief. In deze praktijkproef sturen boeren zelf, via drukdrainage per perceel, op een stabiele grondwaterstand. Niet te droog en niet te nat, met als hoofddoel bodemdaling te remmen.

Super local. Categorie: Circulaire economie. Organisatie: Waterschapsbedrijf Limburg. – De huidige waterketen is niet bestand tegen klimaatverandering. Het Super Local project heeft als doel op een schaal van 125 woningen in Kerkrade de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. De huidige waterketen is niet bestand tegen klimaatverandering. Tijd dus voor transities. Het Super Local project heeft als doel op een schaal van 125 woningen in Kerkrade de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. Regenwater wordt opgevangen, gebufferd en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwaterstromen worden gescheiden, zwart water wordt op hyperthermofiele wijze vergist tot meststof en het grijze water wordt gezuiverd tot waswater.

Koningshoeven NextGen. Categorie: Publieksprijs. Organisatie: Waterschap De Dommel en Abdij OLV Koningshoeven. – Al jaren heeft de Abdij de wens om water op het terrein te houden, circulair te maken en nuttig te hergebruiken. Het waterschap wil daarnaast graag experimenteren met nieuwe waterzuiveringsconcepten. Tot op heden verdwijnt het afvalwater van de Abdij OLV Koningshoeven (Trappistenbrouwerij) via het riool van het terrein. Al jaren heeft de Abdij de wens om water op het terrein te houden, circulair te maken en nuttig te hergebruiken. Het waterschap wil daarnaast graag experimenteren met nieuwe waterzuiveringsconcepten, proeftuinen voor de toekomstige waterketen. De Abdij en het waterschap hebben elkaar gevonden en samen realiseren ze een ontwerp voor een nieuwe generatie waterbehandelingsconcepten. “Geen druppel water zal het terrein verlaten, anders dan in de vorm van bier” is de ambitie.